Hva er nytt innen faget elektro og datateknologi?

Elektro og datateknologi er et område med flere fagretninger. Programfagene på Vg1 og Vg2 er mer fremtidsrettet og lagt til rette for dybdelæring. Meningen er at elevene skal få en mer helthetlig forståelse av deres fremtidige yrkesvalg.

Vg1

Nye læreplaner

Med de nye læreplanene skal elevene kunne jobbe med elektrofaglige oppgaver allerede på Vg1, og møte forventningene som stilles en yrkesutøver i elektrofaget. De skal lære om data- og kommunikasjonsteknologi, maskiner og anlegg, og elektriske installasjoner. Elevene skal også lære om de nye energi- og styresystemene.

Klima og miljø

Teamet om klima og miljø er viktigere enn det det har vært før. Elevene vil bli kjent med ulike energiløsninger og hvilke belastninger de har på miljøet samt en forståelse av hvordan deres valg og handlinger påvirke den bærekraftige utviklingen. Likestilling er også et viktig tema som har fått større plass i utdanningsprogrammet.

lærling elektro fag læreplan

Fremtidige kompetansebehov

Elevene skal kunne bygge og drifte elektriske anlegg etter endt utdanningsprogram. De skal også kunne videreutvikle elektriske anlegg. På den måten vil elevene være i stand til å møte de fremtidige kompetansebehovene i et stadig mer teknologisk samfunn.

Utdanningsdirektoratet har redusert antall programfag fra tre til to. I den nye læreplanen er programfagene energi- og styresystemer samt elektroniske kretser og nettverk.

Vg2

Et bedre kunnskapsgrunnlag

Læreplanene innen fagområdet elektro- og datateknologi skal sikre at alle elevene og lærlingene har et bedre kunnskapsgrunnlag når de skal praktisere innenfor elektrofagene. De skal få mer kompetanse og mer kunnskap til å ta i bruk både ny og eksisterende teknologi.

Lover og regler i arbeidslivet

Elever og lærlinger skal forberedes på den teknologiske utviklingen i lærefagene og arbeidslivet generelt, og de økte kravene til helse, miljø og sikkerhet. De skal i større grad være bevisst på den ujevne kjønnsfordelingen innen elektrofagene, og at de er en del av arbeidslivets mangfold. Elevene skal få mer kunnskap om lover og regler i arbeidslivet, og mer undervisning i emnet om demokratiforståelse.

elektriker elektro data teknologi

En tydeligere faglig forståelse

Kompetansemålene på Vg2 inneholder både kunnskaps- og ferdighetselementer, for å sikre at elevene skal ha en tydeligere faglig forståelse. Disse elementene vil også bidra til at elever og lærlinger skal kunne se sammenhenger mellom fag, og kunne bruke denne kompetansen i kjente og ukjente situasjoner.

lærling kompetansemål elektrobransje

Kompetansemål

Alle læreplanene på Vg2 inkluderer et eller flere innledende og overordnede kompetansemål som vektlegger temaer som risikovurdering, planlegging, gjennomføring og begrunnelse av valg.

Utdanningsdirektoratet er opptatte av at elever og lærlinger skal bli mer motivert, ved at de kan i større grad foreta egne valg. Derfor inneholder de nye læreplanene åpne kompetansemål. De håper at dette vil gi elevene et mer reflektert og bevisst forhold til opplæringen, og den kompetansen som kreves av dem den dagen de skal ut i arbeidslivet.

Læreplanene

Vg2 elektro- og datateknologi har fem ulike læreplaner:

  • Vg2 elenergi og ekom
  • Vg2 automatisering
  • Vg2 flyfag
  • Vg2 datateknologi og elektronikk
  • Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

Utdanningsdirektoratet har flyttet noen lærefag mellom programområder og noen mellom utdanningsprogrammer. Alle de faglige konsekvensene av flyttingene har blitt innarbeidet i de nye Vg2-læreplanene.

Læreplaner i elektro- og datateknologi