1.6. Fagprøven

Retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen av fagprøven innen ELEKTROFAGENE.

Generell info

 • Lærebedrift / opplæringskontor melder opp til fagprøve. Dette gjøres 3–4 mnd. før utløp av lærekontrakten. Behandling av oppmelding i fylket tar 1–2 mnd. Prøven kan ikke avlegges før prøvenemnda har mottatt godkjent oppmelding.
 • Fagprøven kan normalt tidligst gjennomføres 2 mnd. før, og senest 2 mnd. etter at kontrakten utløper. Læretiden må fullføres.
 • For å kunne avlegge fagprøven må alle programfag, samt tverrfaglig eksamen på VG3-nivå, være bestått. Du må også ha bestått alle fellesfag før du kan få fagbrevet, Dersom du har stryk i inntil 2 av disse kan du imidlertid bestå disse innen 2 år etter at den praktiske prøven er bestått. Ved ikke vurdert fra skolegang, må fellesfagene bestås før fagprøven kan tas.
 • Det er mulig i spesielle tilfelle å søke fritak for inntil to fellesfag. En slik søknad må bygge på en uttalelse fra PPT eller fritak i faget fra tidligere skolegang.
 • Fagprøven skal normalt avlegges i den bedriften du har hatt opplæringen, men prøven kan også avlegges på prøvestasjon.
 • Det må ifølge opplæringsloven oppnevnes en tilsynsperson under fagprøven. Prøvenemnda må ha navn på denne senest ved oppstart av fagprøven.
 • Hvis du stryker og skal avlegge prøve for 2. gang, kan du som lærling meldes opp til ny prøve umiddelbart.

Forberedelse

 • Gå grundig gjennom læreplanen for faget. Det som står der, skal du kunne.
 • Gå gjennom din egen dokumentasjon (opplæringsbok) og sjekk at du har fått opplæring i alle mål.
 • Tren fram mot fagprøven. Tren bl.a. på planlegging, tren på å skrive ned og dokumentere det du gjør.
 • Øv på å begrunne og vurdere ditt eget arbeid

Prøven

Fagprøven består av 4 deler:

 1. Planlegging, skriftlig. Skal leveres prøvenemnda. Husk å ta kopi selv.
 2. Gjennomføring. Prøva skal gjennomføres etter planen og innenfor den gitte tidsramme.
 3. Oppsummering og vurdering av egen planlegging og gjennomføring av prøven. Hva er du fornøyd med og hva er du ikke fornøyd med, hva kunne du gjort annerledes? Viktig å begrunne eventuelle avvik fra planleggingen. Bruk vurderingsgrunnlaget du får av prøvenemnda (vurderingskriterier/kjennetegn i dette dokumentet).
 4. Dokumentasjon av arbeidet ditt.

Grunnlag for vurdering

Last ned oversikten over kriterier og kjennetegn her.